POLITYKA PRYWATNOŚCI – KLAUZULA INFORMACYJNA


Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych.

1. Administrator danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Ożóg prowadzący działalność gospodarczą – Marcin Ożóg FS, NIP 8133293809, zarejestrowaną pod adresem: ul. Graniczna 8/7 35-326 Rzeszów (dalej zwany Administratorem).

2. Dane osobowe i prywatność:
Wypełnienie znajdującego się na stronie formularza kontaktowego wiąże się z podaniem danych osobowych. Również kontakt mailowy, telefoniczny lub też poprzez komunikator na stronach typu social media lub wiąże się z podaniem danych osobowych.

3. Cel przetwarzania i podstawa prawna:
– stworzenie odpowiedzi na zapytanie ofertowe
– przygotowanie umowy, oraz dokumentacji niezbędnej do jej realizacji
– świadczenie usług
– prezentacja marketingowa oferowanych usług.

Podstawą prawną jest RODO art. 6, ust. 1:
– zapytanie ofertowe (lit. b)
– umowa na realizację usługi fotograficznej (lit. b)
– konieczność wypełnienia obowiązku prawnego (cele skarbowe) (lit. c)
– prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzenie marketingu, przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (lit. f).

4. Przysługujące prawa
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu stworzenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe, przygotowania i zawarcia umowy, a także jej realizacji.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące, wymienione poniżej prawa:
a) prawo dostępu do Państwa danych osobowych
b) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
c) prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych
d) prawo do żądania do sprostowania Państwa danych osobowych
e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
f) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych
g) prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację (dotyczy to przypadków, gdy dane są przetwarzane na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu – RODO, art. 6, ust. 1, lit. f)
h) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego jeśli uznacie Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

W celu skorzystania z przysługujących praw proszę o kontakt telefoniczny: 692 785 424, lub mailowy: biuro@marcinozog.com.

5. Okres przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, obowiązków ustawowych, innych uprawnień w tym zakresie, czy też do momentu przyjęcia Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (dotyczy przypadków, gdy podstawą prawną przetwarzania był uzasadniony interes administratora).

6. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora:
– hostingodawca
– podmiot zapewniający dane analityczne i statystyczne
– organy publiczne (np. Urząd Skarbowy) w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.
– firmy realizujące druk i dostawę towarów
– dostawca usług poczty elektronicznej.